För gravida och partners

English >>

Tack för att du överväger att delta i denna studie.

Vi strävar efter att utveckla förlossningssjukvården i Sverige tillsammans med blivande föräldrar och med vetenskap och beprövad erfarenhet som ledord. Runt om oss i norden och världen finns gott om erfarenhet av induktion i hemmet samt flertalet publicerade studier. Med denna studie vill vi genom att inkludera ett stort antal gravida öka kunskapen om heminduktion. Vårt mål är ca 9000 deltagare som kommer lottas till antingen induktion i hemmet eller på sjukhus efter att induktionsmetod är vald och påbörjad.

Du som är frisk sedan tidigare och har en normal graviditet med ett barn i magen som ligger i huvudbjudning är välkommen att delta.  När du och din doktor beslutat om induktion kommer du erbjudas att vara med i studien. Du som är partner till en kvinna som deltar i OPTION erbjuds deltagande i partner delen av OPTION studien som handlar om hur du som partner upplever igångsättning på sjukhus jämfört med i hemmet.

Du som väntar barn kommer att bedömas på samma grunder som de som inte önskar delta i studien och induceras på samma sätt. Det finns principiellt 3 sätt att starta förlossningar på: med amniotomi, man gör hål på fosterhinnorna så vattnet går, dessa patienter kommer inte vara med i studien utan går direkt till förlossningsavdelningen för induktion.  Med ballong, en tunn slang med en eller två ballonger som förs in genom livmodertappens öppning och trycker mot livmodertappen. Detta gör att du själv utsöndrar hormoner och andra ämnen som mognar ut livmodertappen och startar förlossningen. Tredje alternativ är att man får ett läkemedel Angusta (Trademark), som innehåller prostaglandin, ett hormonliknande ämne som används för att mogna ut livmodertappen och starta förlossningen.

Efter att metoden valts utefter undersökningsresultat och i samråd med dig så kommer du induceras och en kontroll görs för att se så allt är bra. Därefter kommer du inkluderas och lottas till att få gå hem eller stanna kvar på sjukhuset under din induktion. Detta kan ta upp till 2 dagar, men även om du lottas till att vara i ditt hem behöver du komma in till sjukhus minst en gång per dygn för kontroll. Du kommer under tiden hemma vid behov också ha kontakt med barnmorska via telefon som kan svara på frågor och ge råd. Du kommer även få noggranna skriftliga och muntliga råd om vad du skall vara uppmärksam på och när du skall komma åter till sjukhuset. Nästföljande dag kommer du in för kontroll och ställningstagande till hur man går vidare med induktionen om du inte fått värkar. Man kan behöva byta till den andra induktionsmetoden, se ovan och en ny kontroll av fosterhjärtljuden görs då (CTG).

När du kommer igång i förlossning kommer du få samma vård på sjukhuset som de patienter som inte kan eller vill vara med i studien från början.

Efter förlossningen kommer du följas upp avseende utfall och upplevelse via enkät, några kommer kontaktas och erbjudas intervju för fördjupad förståelse.

Du kan när som helst ta tillbaka ditt deltagande i studien och induktionen kommer då fortsätta på sjukhuset på samma sätt som för de patienter som inte kan eller vill vara med i studien från början.

For pregnant women and partners

Thank you for considering to participate in this study

As scientist we strive to provide you with evidence-based care and we want to continue to evolve the field of obstetrics in close collaboration with parents to be.

In Denmark and Finland, our close Nordic neighbours, home induction has been an option for several years and they have had a good experience.  Around the world this is a valid method and several papers are published. With this study we aim to include a large number of participants to increase the knowledge about home induction. Our goal is to include approximately 9000 pregnant women that will be randomised to home induction or induction at the hospital.

If you are in good health and are having a normal pregnancy with one child in cephalic presentation you are eligible for this study. When you and your doctor have decided to induce your labour, you will be offered to participate in the study. You who are partner to a woman participating in OPTION are invited to join the partner part of OPTION in order to study the partner’s experience of home induction compared to induction at the hospital.

You who are pregnant will be evaluated and induced in the same way as those that cannot or chose not to participate in this study.

There are essentially 3 ways to artificially start the labouring process.  By amniotomy, if your cervix is mature the fetal membranes can be breached and if this is possible you will be transferred to the delivery ward and cannot be part of this study because you are already on the next step. By placing a balloon inside the uterus through the cervix causing you to mature the cervix by yourself.  And last but not least by taking Angusta (T) a pill containing prostaglandin, a hormone-like-substance that matures the cervix.

After the method has been chosen and expedited you will stay for observation another 45 min and if all is well you will be randomised to either return home or to stay in hospital during your induction. This part can last as long as 48 hours.

During your stay at home you will be in contact with a midwife, by telephone, that can answer your questions and give advice. The following day you are scheduled for a check-up if you haven’t progressed into labour. Sometimes the method of induction have to be changed and a new CTG will be performed before you can go home again. On the third day all women stay in hospital.

When your labour start you will be given the same level of care in hospital as those that did not participate.

In the post-partum period, you will be sent a questionnaire asking about your experience of the induction process, some partners will also be offered this and some women will be offered an interview to deepen our understanding of the process.

At any time in this process you are free to withdraw you consent and exit the study. You will then continue your induction in hospital in the same way as those that can´t or don´t want to participate in this study.